Reklamační řád

#
REKLAMAČNÍ ŘÁD zásilkového obchodu www.army-shop.cz

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození doručené zásilky se zbožím, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, každá zásilka je pojištěna. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. 


SHODA S KUPNÍ SMLOUVOU


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad., Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


ZÁRUKA


Podmínkou uznání záruky je její uplatnění v záruční době. Na veškeré výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji.

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem :


 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
V případě výměny výrobku za nové zboží, záruční lhůta 24měsíců pokračuje od data prvního nákupu.


Záruka se nevztahuje na :


 • Vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva a na niž byl kupující upozorněn
 • Vady způsobené běžným užíváním
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním. Reklamovat výrobek není rovněž možné, pokud vady vznikly nešetrným zacházením s výrobkem, jeho
 • nedostatečnou údržbou nebo nedodržením návodu k použití.
 • Jde – li o věci použité, odpovídá prodejce za vady , které zboží má v době koupě a neodpovídají míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

KONTAKTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE :


( Na těchto kontaktech se rovněž můžete informovat o stavu reklamace )

GENERAL ARMY, spol. s r.o.
Pionýrů 839
Frýdek-Místek, 73801

Tel.:  +420 558 638 206 ( po-čt: 7:30-16h, pá: 7:30-14:30h )
e-mail: jana.skarkova@army-shop.cz


O případné reklamaci vady zboží nás prosím informujte telefonicky a to ještě před odesláním vadného zboží zpět. K reklamovanému zboží či výměně prosím přiložte průvodní dopis s podrobným popisem, co a jak se zbožím chcete provést, uveďte Vaše jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefon a pokud možno i číslo objednávky ( urychlí to řešení celého problému ). Zároveň přiložte kopii daňového dokladu ( faktury ) a záručního listu ( záruční list pouze byl-li součást dodávky ).

Záruční a pozáruční servis prodávaného zboží zajišťuje :


GENERAL ARMY, spol. s r.o.
Pionýrů 839
Frýdek-Místek, 73801

Tel.: +420 558 638 206
e-mail: jana.skarkova@army-shop.czREKLAMAČNÍ PROTOKOL :


Prodávající vydá kupujícímu písemné emailové potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodejce vydá kupujícímu emailové potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení příp. opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné emailové odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. O reklamaci prodejce rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má kupující právo požadovat výměnu popř. od smlouvy odstoupit.


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ :


 • Veškeré námi zasílané zboží je skrytě značeno, z důvodu různých vtipálků ( rádi si mění své staré nevyhovující věci za nové - jiné ), a nebude-li se jednat při výměně či reklamaci o námi prodané zboží, nebude brán na zásilku zřetel a vše bude hodnoceno jako podvod.
 • V případě odstoupení od smlouvy popř. uznání reklamace bude odpovídající částka zaslána převodem na účet popř. složenkou na Vámi uvedenou adresu během 7-10ti dnů.
 • V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho stránky jednalo o zneužití práv)."
 • V případě, že se zákazník rozhodne zaslat zboží k výměně po jeho špatné volbě velikosti dle velikostní tabulky, platí poštovné v plné výši.
 • V případě, že se jedná o chybu při expedici ze strany prodávajícího ( např. obdrží li spotřebitel jiné zboží než si objednal ), a tím vzniknou kupujícímu zbytečně vynaložené náklady, může požadovat jejich úhradu.
 • Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci (ať z důvodu reklamace či výměny atd.) nebude řádně zabaleno a tím při expedici poškozeno - znehodnoceno, hradí  zákazník vzniklou škodu v plné výši.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé z neodborného používání zboží, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Oprávněná reklamace zaviněná prodejcem bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 7dmi dnů, většinou však hned následující pracovní den po obdržení reklamovaného zboží.
 • Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží k prodávajícímu nese kupující ( nezasílejte reklamované zboží na dobírku, nebude převzato ). Náklady spojené s přepravou zboží vzniklé kupujícímu při reklamaci, budou po vyřízení reklamace uhrazeny prodávajícím, a to na žádost kupujícího. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena). Spotřebitel má nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši v případě odstoupení od Kupní Smlouvy popř. v případě uznání reklamace, v případě že si zvolil dražší způsob dopravy. V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní postup kupujícího ) nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.


Ve Frýdku-Místku, dne 1.1.2019

Nejnovější aktuality

Kamenné prodejny

Ostrava - Vítkovice

ul. Rudná čp. 1117/30a

Více informací
Frýdek - Místek

Náměstí Svobody č.3

Více informací